Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Семинар на тема “Изкуствата в психологическата работа с приказки” – 14 и 15 май 2022

 

Музикотерапевтичен институт – София

С Ъ О Б Щ А В А,  ЧЕ

на  14   и  15  май 2022 г.

ще се състои семинар (work-shop)

 на тема

“Изкуствата в психологическата работа с приказки”

 

  •     символика в разглежданата приказка.
  •     фамилни модели.
  •     мястото на изкуствата в работата с приказки.

 

Първоначалното название „приказка” означавало нещо изговорено, предадено по устен път, както впрочем и „сага” означава нещо казано, съобщено, а „легенда” – нещо прочетено. Гръцката дума „Мит” също означава „разказано”, „изговорено”, съобщено от уста на уста. Постепенно обаче тяхното смислово значение се е разграничило. Днес легендата се е превърнала в хагиография, сагата препраща към определено историческо събитие, а митът се свързва с митологията. Приказката на свой ред е повествование за мистериите, за духовното посвещение.

Всички тези древни жанрове имат един общ знаменател – Митът. Но митът не само като притча, като „сказание, предание, хроника”, „което трябва да се чете” „житиепиство”.

Приказката като устно предание, а преди всичко като същностно философско понятие, като архесимвол, такъв, какъвто той съществува в несъзнаваното на всеки човек и следователно – като част от колективното съзнание.

Водещ: Л. АХТАРОВА

 

Време: събота от 9:00 до 16:30  часа

неделя от 09:00 до 16:00 часа

 

Семинарът е част от обучителната програма на  МТИ-С от частта свободно избираеми.

Участници, които не са студенти на МТИ -С, ще получат сертификат за 15 тренингови часа!

 

Семинарът ще се проведе на адреса на БАМ.

Срок  за заявки : 09.05.2022 г.

Местата са силно ограничени.

 

Такса за участие:

за студенти на МТИ-С  – 75 лв.,

За членове на БАМ– 85 лв.,

За всички други – 95 лв.,

За представители на институции – 120 лв.

 

Моля,  изпращайте своите заявки на e mail-а на  МТИ – С:     bam@bulgarianmusictherapy.com

За тези, които вече са участвали в семинари на БАМ и МТИ-С – в свободен текст, ако ще участвате за първи път, моля попълнете заявка за участие!

Заявка за участие изтеглете оттук:   zaiavka_uchastie

Таксата за участие се превежда по банков път,

На заявилите се ще бъде изпратена банковата сметка!

За студенти на МТИ-С и членове на БАМ – възможно и на място.

 

За повече информация: тел: 02/ 980 13 87  или 0898 665 578

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Third National Conference in Music Therapy -  Sofia, November 9 -11, 2012

 

Dear Colleagues,

BULGARIAN ASSOCIATION FOR MUSIC THERAPY

Kindly invites you to the

T H I R D    N A T I O N A L   C O N F E R E N C E

 

WITH   INTERNATIONAL  PARTICIPATION

ON THE TOPIC OF

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF

MUSIC THERAPY

“PLAYER IN THE SOUL”

 

SOFIA, NOVEMBER 9-11, 2012

 

The conference is oriented towards the sharing of theoretical and practical experience in the application and effectiveness of music therapy in contemporary therapeutic practice, applied by specialists in the field of supportive professions.

 

This conference is aiming to join together the following conceptual ideas:

Research of the role of music and other arts in the life of the contemporary person. Albeit pretenses for improving and diversifying lifestyles, our present day seems to fail in responding in a satisfying way to the psychological needs of a person, which results in impairing the entity of the body-reason-emotions interrelation.

 

The effect of arts. Arts have a different and universal impact on our psyche and emotions – from the reception of arts, through creative processes (musical improvisations, dance, painting and modelling), to deep psychological processes.

 

Perception of art stimulates one’s creative attitudes, creating a safe capacity for analysis, getting awareness and development. In this process imagery associations, which carry individual symbolic meaning are being released.

Associative work under the impact of arts takes the self to the profound levels of the psyche, which empowers the awareness of archetypal models of behavior and thinking. Thus a possibility to touch and explore new realities from our own inner world emerges.

Through the universal language of music, which everyone is able to hear and understand, a new and different world discloses before the contemporary person. Being full of emotions and imagination it can help him/her to gain back the lost balance and harmony of their soul, and doing so without running away from reality, but being in contact with it, to start transforming this reality, according to their own necessities instead.

 

Conference is open to specialists with a therapeutic background and practice in the field of music therapy and supportive professions.

 

Applications for participation are being acceped at BAM’s e-mail address:

bam@bulgarianmusictherapy.com

Deadline: October 20th, 2012

Participation fee: 50 Euros

Fees can be transfered to the following bank account at DSK Bank, Otechestvo branch:

IBAN:  BG13STSA93000011113049

 

NOTE: Applications not accompanied by a document for the fee paid would not be taken into consideration!

Please, download your application for participation from here:  [hyperlink]

Participants will be awarded a certificate of 16 hours of training.

 

November 9, 2012 – According to the tradition, the third national conference will be opened with a concert, this time performed by BAM’s Chamber Ensemble „Come Ye Sons of Art“ and soloists.

The concert will conclude with an official ceremony for the enrollment for new students at

BAM ‘s Tuitional and Training Program.

 

PROGRAM:

 

SOUND AND  THE  PERCEIVING OF SOUND – A PHYSICAL AND  BIOLOGICAL REALITY

Report

Slavka Zidane

Abstract:  r3k-eng-slavka_zidane 

 

„SCHULWERK“ AS AN ACTIVE FORM OF MUSIC THERAPY

Announcement with photographies

Vessela Lupke – Vulkova

 

APPLICATIONS OF MUSIC THERAPY IN MUSIC EDUCATION.

Music Therapy in Music Education.

Report

Rositza Hristova

Abstract: r3k-eng-rositza_hristova

 

A VIEW TOWARDS THE SYMBOLIC JOURNEY OF A GROUP FOR PERSONAL EXPERIENCE THROUGH THE EYES OF AN OBSERVER

Case study

Teodossi Tzinguilev 

Abstract: r3k-eng-teodossi_tzinguilev

 

BULGARIAN RHYTHMS IN THE WORK WITH CHILDREN FROM THE AUTISTIC SPECTRUM

Case study

Elena Kumcheva                                                      

Abstract:  r3k-eng-elena_kumcheva

 

CREATIVE APPROACHES IN COPING WITH „PROBLEM“ BEHAVIOUR OF CHILDREN

Atelier for mothers with children of 0 to 3 years of age/Case study

Ruslana Anastasova

Abstract: r3k-eng-ruslana_anastasova

 

MUSICAL SOCIODRAMA: in two parts of 2 (or 3) hours each

Workshop

Facilitator: Prof. Nadezhda Vitanova

Abstract:  r3k-eng-nadezhda_vitanova

 

PARALLEL WORLDS: Music, Movement and Painting in the Process Work Approach

Workshop

Liliya Ahtarova

Abstract: r3k-eng-liliya_ahtarova

 

THE UNIVERSAL  CATEGORIES OF COSMOS, SPACE AND TIME AND THE THERAPEUTIC PROCESS

Workshop

Anguel Tomov

Abstract:  r3k-eng-anguel_tomov

 

REPETITION IN LIFE, MUSIC AND MUSIC THERAPY

Workshop

Heidi Fausch-Pfister

Abstract: r3k-eng-heidi_fausch

 

THE CARING HOUSEHOLDER – the way of psychological change in the Bulgarian fairy tale „Bashing Gale“. The usage of music in the psychdynamic work with music

Creative Atelier

Jivka Dunkova

Abstract: r3k-eng_zhivka_dunkova

 

THE EFFECTS OF MUSIC ON EMOTIONAL EXPRESSION AND SELF-ESTEEM WITH A PATIENTS RECOVERING FROM A TRUMATIC BRAIN INJURY

Case study  

Corinne Galli

Abstract: r3k-eng_corinne_galli

 

Please, expect the final program in the first days of October!

For more information, please contact us at: bam@bammusictherapy.com or +359 2 980 1387