Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Семинар на тема “Процес ориентирана психотерапия … ” – 20.01.2019

 

Музикотерапевтичен институт – София

 

Съобщава:

на 20.01.2019г.

 

Ще се проведе практически семинар на тема: „Процес ориентирана психотерапия -

Работа със симтома. Симптом и взаимоотношения”.

Водещ: ЛИЛИ АХТАРОВА

 

СИМПТОМИ

„Будистите отчитат, че ако си болен,  време е за медитация, да отделиш време от ежедневния си живот, да отбележиш какво става вътре в теб и да подкрепиш мечтите си /сънищата си/.              

Сънищата не се сънуват само през нощта! Нашите тела сънуват през цялото време и имат при това съноподобни или полу-съзнателни преживявания – симптомите ни правят будни за това! Това, което наричаме симптоми са големи сънища,  опитващи се да ни излекуват от нашата едностранчивост, да разширят нашата идентичност – това, което мислим, че сме. Те се опитват да ни накарат да се задълбочим в сънуването, да мечтаем.”

Семинарът е модул от сектор – свободно избираеми в Обучителната програма на МТИ-С, предвижда 8 тренингови часа.

Подходящ за всички колеги с психотерапевтична ориентираност, както и за работа със себе си.

Време: от 9.00 ч. до 16.30 ч.

С 1 час обедна почивка

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

За студенти на МТИ-С – 30 лв.

За всички други – 45 лв.

Участници извън програмата на МТИ-С, ще получат сертификат!

Моля, изпращайте своите заявки на:   email: mti@bulgarianmusictherapy.com ,

Заявка за участие изтегли от тук:  zaiavka_uchastie

 

Повече информация на моб.: 0898 665 578.

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Обучителна програма на БАМ

“МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ
В ПСИХОТЕРАПИЯТА”

1. Цел:

Целта на обучението е студентите да получат теоретична и практическа подготовка, за да могат да използват средствата на музикотерапията в контекста на различни психотерапевтични подходи.

2. Организация, ръководство и преподавателски екип: 

Комисия по обучителната програма:

Лилия Ахтарова – психотерапевт, съртифициран музикотерапевт,  председател на БАМ

Проф. д-р п.н. Надежда Витанова

Преподавателски екип:

Лилия Ахтарова, проф. д-р п.н. Надежда Витанова, проф. Нева Кръстева, доц. д-р Никола Атанасов,d.m., доц. д-р Румен Бостанджиев, d.m., д-р Пламен Панайотов, Боян Страхилов, ст.пр.Жени Георгиева, Румен Георгиев, Ангел Томов, Любка Мюлер, Боянка Корнажева, Ирина Димова, Милена Ласкано  и др.

(Ръководството на обучителната програма може да направи текущо промени в преподавателския състав с оглед на по-ефективно обучение).

3. Кой може да кандидатства: психолози,  медицински специалисти, социални работници, музикални педагози, музиканти, специалисти от групата на помагащите професии, както и студенти от тези направления.

4. СТРУКТУРА НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

               4.1. ВЪВЕЖДАЩО НИВО:

               Целта на въвеждащото ниво е, чрез групова работа участниците да се ориентират в основни  възможности за използване на подходящи  музикотерапевтични подходи и техники в психотерапевтичния процес.

Хорариум – 30 часа.

След приключване на въвеждащото ниво, участниците които искат да продължат обучението си в следващите нива, се явяват на интервю с членове на преподавателския екип.

4.2.            БАЗИСНО НИВО:

    *  Участие  в дългосрочна “Група за себепознание и личностно развитие”, чрез приложение на музикотерапевтични подходи в психотерапевтичния процес. 

Хорариум – 200 часа (вкл.30 ч. от въвеждащото ниво)

*   Практически семинари (таблица 1) .

Хорариум – 260 часа                                                                              

 Таблица 1. Разпределение на хорариума според задържителното учебно-приложното съдържание

Учебно- приложно съдържание Хорариум
Активна музикотерапия в индивидуалната и групова психотерапия 30 уч.ч.
Образно-асоциативна музикотерапия 60 уч.ч
Музикотерапия за деца 30 уч.ч
Музикална психодрама 30 уч.ч
Музикална лаборатория 30 уч.ч
Танц – движение и музика в индивидуалната и групова психотерапия 80 уч.ч
Общ брой 260 уч.ч

 

Допълнителни практически семинари с хорариум до 60 ч.:

-  Изкуствата в психотерапия с приказки.

-  Психоаналитични подходи и практики в психотерапията.

-  „Процес ориентирана” психотерапия – по А. Миндел.

-  Юнгиански ориентирана психотерапия.

-  Психодрама групова терапия.

- Образно-асоциативни подходи в индивидуалната и групова музикотерапия с психотерапевтична насоченост.

- Други.

Задължително избираема е една или няколко от предложените теми, свързани с други подходи в психотерапията, с  общ хорариум най-малко 60 часа.

Хорариум – 60 часа

 

*Теоретико-приложни семинари (таблица 2)

Хорариум – 260 часа

Таблица 2. Разпределение на хорариума според задължителното теоретико-приложното съдържание

Теоретико-приложна област Хорариум
Психопатология 30 уч.ч
Основни направления и подходи в психотерапията:
-  Психодинамични подходи
-  Хуманистични и екзистенциални подходи
-  Поведенчески подходи в психотерапията
 
45 уч.ч
25 уч.ч
30 уч.ч
Група и групова терапия. Транзакционен анализ и гещалттерапия 20 уч.ч
Фамилна терапия 20 уч.ч
Водене на първо интервю 20 уч.ч
Психологическо консултиране с психотерапевнична насоченост 20 уч.ч
Брачно консултиране 20 уч.ч
Краткосрочна терапия 15 уч.ч
Етика в подпомагащите професии 15 уч.ч
Общ брой 260 уч.ч

 
*  Използване на задължителна литература  за разширяване на теоретичната и теоретико- приложната  подготовка.

 4.3. Лична психотерапияминимум 20 сесии, взети за период не по-продължителен от  две поредни календарни години по време на обучението.

4.4. Базисното ниво според обучителната програма завършва с:  разработка на реферат от областта на темите на практико-приложните и практическите семинари, предвидени в обучителната програма.                                    Хорариум за самостоятелна подготовка – 100 часа

4.4. СПЕЦИАЛИЗИРАНО НИВО:

4.4.1. Индивидуална и групова музикотерапия, като психотерапевтична практика, с общ хорариум  60 сесии, от които:

- използване на музикотерапевтични подходи в  40 индивидуални психотерапевтични сесии с възрастни;

-  използване на музикотерапевтични подходи в 20 психотерапевтични сесии: b с деца или bс  група на възрастни или деца.

                 4.4.2. Участие в супервизии:

                 –  индивидуални супервизии – 30 сесии, от които 5 сесии са директно наблюдавани от супервизора. Всяка сесия за индивидуална супервизия е с продължителност от 1 час;

                 –  групови супервизии – 60 сесии, от които 10 сесии с индивидуални презентации на случай. Всяка сесия за групова супервизия  е  с продължителност от 3 учебни часа.

4.5. Обучителната програма завършва  с писменно представяне на случай от личната психотерапевтична практика, като музикален психотерапевт под супервизия.

Описаният случай включва супервизиран психотерапевтичен процес, осъществен и финализиран чрез последователно проведени най-малко 10 психотерапевтични сесии.

                                    Хорариум за самостоятелна подготовка – 100 часа

4.6. Диплома и правоспособност: Музикален психотерапевт.