Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Концерт на Камерен ансамбъл “Елате, синове на изкуството” – 23.11.2019, 18:30 ч.

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Росица Христова 2016г.

Росица Христова – логопед, музикотерапевт под супервизия, музикален педагог

Предлага  консултация, диагностика и терапия при:

  • Говорна и езикова патология, късно проговаряне, дисфазия на развитието
  • Когнитивна терапия при деца със синдроми, генерализирано разстройство на развитието, аутизъм
  • Логоритмика, музикотерапия, арт –терапия за деца
  • Тренинг „Дете с родител” за деца от 1 до 4 г.
  • Подготовка и тестове за училищна  готовност, ограмотяване

За контакт: тел. 0897 31 71 30  

www.milamamo.dir.bg