Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Семинар на тема “Изкуствата в психологическата работа с приказки” – 14 и 15 май 2022

 

Музикотерапевтичен институт – София

С Ъ О Б Щ А В А,  ЧЕ

на  14   и  15  май 2022 г.

ще се състои семинар (work-shop)

 на тема

“Изкуствата в психологическата работа с приказки”

 

  •     символика в разглежданата приказка.
  •     фамилни модели.
  •     мястото на изкуствата в работата с приказки.

 

Първоначалното название „приказка” означавало нещо изговорено, предадено по устен път, както впрочем и „сага” означава нещо казано, съобщено, а „легенда” – нещо прочетено. Гръцката дума „Мит” също означава „разказано”, „изговорено”, съобщено от уста на уста. Постепенно обаче тяхното смислово значение се е разграничило. Днес легендата се е превърнала в хагиография, сагата препраща към определено историческо събитие, а митът се свързва с митологията. Приказката на свой ред е повествование за мистериите, за духовното посвещение.

Всички тези древни жанрове имат един общ знаменател – Митът. Но митът не само като притча, като „сказание, предание, хроника”, „което трябва да се чете” „житиепиство”.

Приказката като устно предание, а преди всичко като същностно философско понятие, като архесимвол, такъв, какъвто той съществува в несъзнаваното на всеки човек и следователно – като част от колективното съзнание.

Водещ: Л. АХТАРОВА

 

Време: събота от 9:00 до 16:30  часа

неделя от 09:00 до 16:00 часа

 

Семинарът е част от обучителната програма на  МТИ-С от частта свободно избираеми.

Участници, които не са студенти на МТИ -С, ще получат сертификат за 15 тренингови часа!

 

Семинарът ще се проведе на адреса на БАМ.

Срок  за заявки : 09.05.2022 г.

Местата са силно ограничени.

 

Такса за участие:

за студенти на МТИ-С  – 75 лв.,

За членове на БАМ– 85 лв.,

За всички други – 95 лв.,

За представители на институции – 120 лв.

 

Моля,  изпращайте своите заявки на e mail-а на  МТИ – С:     bam@bulgarianmusictherapy.com

За тези, които вече са участвали в семинари на БАМ и МТИ-С – в свободен текст, ако ще участвате за първи път, моля попълнете заявка за участие!

Заявка за участие изтеглете оттук:   zaiavka_uchastie

Таксата за участие се превежда по банков път,

На заявилите се ще бъде изпратена банковата сметка!

За студенти на МТИ-С и членове на БАМ – възможно и на място.

 

За повече информация: тел: 02/ 980 13 87  или 0898 665 578

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Семинар на тема

МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН  ИНСТИТУТ – СОФИЯ

И

ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

 

 Представят на Вашето внимание:

Семинар – workshop

На тема

 Въведение в краткосрочна – терапия фокусирана към решения.

      09 и 10 април 2022 г.

 

Водещ:

д-р ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ

 

Фокусираният към решения подход се прилага като вид терапевтична и консултативна дейност в разнообразни социални сфери. Използването на езика като инструмент за постигане на желаните от клиентите промени е в неговата основа.

 

Участниците в курса ще усвоят и ще могат: да прилагат в ежедневната си практика ефективни езикови инструменти за откриване и използване на уникалните умения и ресурси на клиентите си; да им помагат при формулирането на реалистични цели и начините за тяхното постигане; да инициират, поддържат и проследяват стъпките на клиента за осъществяване на избраната цел. Обучението е с подчертана практическа насоченост и с възможност за прилагане на наученото в различни социални области като индивидуална, семейна и групова психотерапия, работа с деца и възрастни с увреждания, работа със соматично болни, при предоставяне на социални услуги, бизнес-консултиране и други.

 

Съдържание на обучението:

Въведение в подхода. Развитие и насоки в прилагането му в различни социални сфери. Основни инструменти. Варианти и импровизации при използването им. Специфични инструменти за работа с конкретни целеви групи и видове проблеми. Използването им  според индивидуалното време на клиента. Проследяване и оценка на случая.

 

Технология на обучението:

 

Първи модул: Запознаване с основите и инструментите на фокусирания към решения подход, представяне на случаи от практиката, изпробване на техниките от участниците в защитена среда и симулиране на реални терапевтични и консултативни ситуации.

 

Кога? Април 2022 г. – Първи модул.

събота 09 Април от 10.00 ч. до 17.00 ч.  и

неделя 10 Април от  9.00 ч. до 16.00 ч.

 

КЪДЕ? Адресът на БАМ – ул. Гурко 52, гр. София

За кого?  Първият модул е задължителен в Обучителната програма на МТИ-С   и полезен за всеки  ориентиран към работа в областта на терапията и консултирането!

 

Срок за заявки и внасяне на такса участие: 01 април  2022 г.

Семинарът дава 15 тренингови часа.

Броят на участниците в групата е ограничен!

 

Такса за участие:

  • За студенти на МТИ от тренинговите групи –  75 лв.
  • За членове на БАМ и МТ под супервизия – 85 лв.
  • За всички други – 120 лв.
  • За представители на институции – 190 лв.

 

За повече информация и записване:

E-mail:  mti@bulgarianmusictherapy.com

Тел: 0898 665 578

 

 

За желаещите да продължат обучението във втори модул:

Следва двуседмична самоподготовка с практика в обичайната за участниците работна среда, подкрепена от учебна литература и индивидуални консултации с водещия.

 

Втори модул: Участниците ще представят как прилагат наученото в ежедневието си. Под формата на взаимна супервизия всеки получава обратна връзка за работата си и ориентири за развитие на своята фокусирана към решения практика в бъдеще. Ще получите 2 квалификационни кредита по изискванията на НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, издадена от министъра на образованието и науката, oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г., изм. и доп., бр. 101 от 27.11.2020 г., в сила от 27.11.2020 г.

 

Дата:   по договаряне с участниците и водещият

Контакти:

д-р Пламен Панайотов, тел. 0878435014, email: plamenpan@mail.bg

 

За записване и за участие в този курс е необходимо:

  • Да изпратите на г-жа Антонина Михайлова (0887 867217, 082 888 567),  ел. поща: amihaylova@uni-ruse.bg попълнено или сканирано ЗАЯВЛЕНИЕ с данни от диплома си за завършено висше образование по педагогика, медицина, психология, здравни грижи, соц. дейности, право, или друга хуманитарна специалност.
  • Да заплатите такса  от лв. по сметка

IBAN: BG97 UBBS 8002 3106 0294 01

UBBS BGSF ТБ-ОББ АД, клон “Възраждане” – Русе

Титуляр на сметката: РУ “Ангел Кънчев”, ЦПО

Oснование: Курс “ОФРКТ”

  • Да изпратите на същия е-мейл данни за издаване на фактура при необходимост.

 

***

 

ЗА ВОДЕЩИЯ:

 

Д-р Пламен Панайотов е психиатър с повече от 30 години практика. Той е специалист в областта на Фокусираната към решения Кратка терапия. Автор е на Простата терапия. Специализирал в център по Кратка терапия в гр. Милуоки – САЩ. Пламен е председател на Център – решения – гр. Русе. Пламен оглавява специализираният модул по Фокусираната към решения Кратка терапия към Университета в гр.  Русе, консултант в ПИК – център в гр. София.