Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Годишно Отчетно събрание на БАМ – 20.03.2019

До членовете на Българска Асоциация по музикотерапия

  

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

 в съответствие с чл. 18 от Устава на Българска Асоциация по музикотерапия, УС на БАМ взе решение за провеждане  на Годишно Отчетно събрание, при следния дневен ред:

1.     Доклад на Председателя на УС на БАМ за изминалия отчетен период

2.     Обсъждане на отбелязването на Европейският ден на музикотерапията – 15 ноември

3.     Приемане на студенти в Обучителната Програма на МТИ – София и нови членове на БАМ

4.     Отчет за финансовото състояние на БАМ и внасянето на членските и студентските такси

5.     Актуални въпроси

 

Събранието ще се проведе на 20 март (сряда) 2019 г. от 18.00 часа на адреса на БАМ – „Гурко” 52, гр. София.

 

 

Поздрави,

УС на БАМ

 

 

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Семинар

Музикотерапевтичен институт – София при БАМ

  

УВЕДОМЯВА:

 

На дата: 02.02.2019г.,

Ще се проведе теоретичен семинар

Водещ: МАРИЕТА ДЮЛГЕРОВА,

на тема:

Развитие на системните терапевтични модели.

 

Запознаване с основните системни терапевтични школи и развитието на системни и диалогични идеи и принципи. Общи системни принципи в различните направления и интегрирането им в практиката на постмодерния терапевт.

 

Такса за участие:

За студенти на МТИ-С: 30лв.
За всички други: 45лв.

 

Семинарът има 8 тренингови часа.

 

 

ПРОГРАМА:

 

9.00 – 11.00 ч. – Основни школи в системната терапия

11.00 – 11.15 – Почивка

11.15 – 12.45 – Постмодерни подходи

12.45 – 13.45 – Обяд

13.45 – 15.15 – Подход – метод – техника

15.15 – 15.30 – Почивка

15.30 – 17.00 – Личността на терапевта

 

 

За водещия:

Мариета Дюлгерова

Сертификат за клинично обучение (Advanced Clinical Training) по фамилна терапия от Институт по фамилна терапия – Лондон, магистър по фамилна и брачна терапия на НБУ-София, практикуващ фамилен терапевт с над 15-годишен опит в системния подход при работа със семейства, двойки и индивиди, в клиничен и социален контекст, преподавател и супервизор в Институт по фамилна терапия – България.