Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Семинар „Музикотерапия при работа с деца и възрастни с умствена изостаналост” – 18 септември 2022 г.

Музикотерапевтичен институт – София
при Българска асоциация по музикотерапия

Уведомява:

На дата   18 септември 2022 г.

Ще се проведе семинар на тема
„Музикотерапия при работа с деца и  възрастни с умствена изостаналост

Очертаване на поведенчески модели и и демонстрация на терапевтични интервенции.

Семинарът включва ролеви игри, клинична импровизация, употреба на „Орф“ инструменти

Представяне на  терапевтични немски песни преведени на български език .

 

Водещ: ПЕТЕР ШУЛЦЕ – Германия

Превод и приложение на терапевтични песни – Рада Стаменова .

Семинарът  ще се проведе присъствено.

от 9.00ч. до 17.30 ч.  с  1 час обедна почивка.

 

Такса  за участие:

До дата:

25 август 2022 -

- За студенти на МТИ-С от текущата група  – 40 лв.

- За членове на БАМ и студенти под супервизия  – 50 лв.

 

За всички други – 80 лв.

За представители на институции – 95 лв.

След 25 август 2022:

Таксите се  увеличават както следва:

За студенти от текущата тр. група – 50 лв.,

За  членове на БАМ и студенти под супервизия – 60 лв.,

За всички други – 90 лв.,

За представители на институции – 110 лв.

 

Моля, изпращайте своите заявки до дата –  25 август 2022, и не внасяйте своите такси по-късно от същата дата, ако желаете да участвате на преферентна такса!

Изпращайте заявки на email: mti@bulgarianmusictherapy.com  в свободен текст или попълнете заявка, ако това е Вашето първо участие!

 

Таксата за участие се заплаща само по банков път – на банковата сметка на МТИ-С:

Банка ДСК

 

IBAN:  BG63STSA93000021519279

Основание за плащане: обучение.

 

 

Местата са ограничени до 20  души.

Музикотерапевти и студенти по музикотерапия имат предимство.

Повече информация на тел. +359 898 665 578.

 

***

За водещия:

Петер Шулце е роден в Южна Африка. След като завършва бакалавърската си степен по „Социална работа“ в Университета на Натал в Дърбан и работи като пробационен служител в продължение на година, се премества в Германия.  Работил  е като социален работник в дом за деца,  а по-късно  работи със възвръщенци от Източна Европа с немски произход, преди да стане директор на училище за хора с обучителни  затруднения в Лобеталарбайт в град Целе.

През 2018 г. завършва магистърска степен по „Музикотерапия“ във Вюрцбург, Германия и в момента работи като музикотерапевт с хора с обучителни  затруднения и възрастни с  деменция. Петер Шулце е ангажиран ежегодно в проектна седмица в дневен център за работа с деца с увреждания в гр. Гоце Делчев. Там  работи с екипа специалисти  и с  децата. Обучава ги  със средствата  на музикотерапията като например:  с песни, танци и мюзикъли, по-късно се свързва с Българската асоциация по музикотерапия.

 

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Група за личностно развитие и опит - начало м. 10.2020

Музикотерапевтичен институт – София

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА

Група за личностно развитие и опит

 

Водещ: ЛИЛИЯ АХТАРОВА (регистриран психотерапевт, сертифициран  музикотерапевт) и екип

Груповите  занимания ще се провеждат онлайн. За не говорещите български език предлагаме симултантен превод на английски език.

ЦЕЛ на Групата за личностно развитие и опит:

 • Обогатяване на собствения емоционален и личностен опит.
 • Изследване на модели на поведение.
 • Придобиване на емоционална компетентност и експресия.
 • Насочена  към професионалното квалифициране на практици в областта на човешкото поведение и взаимоотношения.
 • Динамика на взаимоотношения в малка група и семейството.  Динамика на малката група e Специфика на взаимодействие: водещ – клиент, преподавател – обучаем.

 

Очаквани резултати:
1. Преживяване и осъзнаване на личностни особености, ценности и качества.
2. Развитие на личностни качества и взаимодействието между тях.
3. Структуриране на модели за интерперсонални взаимоотношения и личностна позиция.
4. Развитие на емоционалната компетентност.
5. Интегриране на преживелищния опит от работата в групата и отнасянето му към реални ситуации. Усъвършенстване на уменията за справяне чрез самопознание.

 

Методи за работа:

 • Активна музикотерапия.
 • Музика, танци и движения.
 • Асоциативна музикотерапия, музика и образност.
 • Психодраматични техники с музика. Техники от арттерапията – рисуване и моделиране.
 • Други подходи, които употребяват изкуствата като инструмент – процес-ориентирана психотерапия.

 

ЗА КОГО:  за музиканти, танцьори, художници, психолози, социални работници, специалисти  от медицинските професии   и за всички желаещи да развиват нови личностни  умения ,  с цел подобряване  хигиената на взаимодействие и превенция към заболявания предизвикани от емоционални преживявания и други.

 

Група за личностно развитие и опит е задължителен психотерапевтичен тренинг за бъдещи психотерапевти,  музикотерапевти, както и е полезен за всеки специалист в работата с групи хора, в сферата на изкуствата, помагащите професии и педагогиката.

Да работим със себе си в условия на група, ни предоставя възможност да открием нови качества, да придобием нови умения в комуникацията, лидерски умения, да развием чувствителност към групата към която принадлежим. Формата работи за подпомагане към взимане на правилни за нас решения и начина за осъществяването им. Работата с изкуства прави процеса приятен и удовлетворяващ!

 

Курсът предвижда 30 тренингови часа.

 

Желаещите да продължат своето обучение в МТИ-С ще придобият документ за преминали „въвеждащо ниво” от  Обучителната програма  на института, всички други – ще получат сертификат!

 

Продължителност на груповите сесии: 1 час и 45 мин.

Формат за работа с групата: 4 сесии месечно;

КОГА: според договореността на участниците в групата: възможностите са да се взимат сесиите стандартно веднъж в седмицата или  интензивно по две сесии в един ден.

 

 

Условия за участие:  Входящо интервю – интервюто би могло да се проведе онлайн и лично.

 

Моля, изпращайте своите  заявки на еmail-а на МТИ-С:  mti@bulgarianmusictherapy.com

Срок за изпращане на заявки:       15.10.2020 г.

Моля желаещите да направят заявка за предпочитан ден и час за интервю на телефон: 0898 66 55 78   или  02/ 980 13 87.

 

Повече  информация на:  mtisbg.com,  както и на:  www.bulgarianmusictherapy.com

 

 

 

 

***

Music Therapy InstituteSofia

INITIATES ENROLLMENT in  

Group for Personal Growth and Experience

 

FACILITATOR: LILIYA AHTAROVA (a registered psychotherapist, a certified music therapist) and team

Group activities will be conducted online.  A simultaneous translation in English

                                               is available for non- Bulgarian speakers.

 

PURPOSES  of the Group for personal growth and experience:

 • The enrichment of every group member’s emotional and personal experience.
 • The exploration of behavior models.
 • The acquiring of emotional competence and expression.
 • The orientation towards a professional qualification of practitioners in the field of human behavior and relationships.
 • Relationship dynamics of the small group and the family. The dynamics of the small group is a specific of interaction: therapist-client, educator-student.

 

Expected outcomes:

1.The experience of and coming to awareness about personal ideosyncrasies, values and qualities.

2.The development of personal qualities and the interaction between them.

3.Structuring models of interpersonal relationships and personal stand.

4.The development of emotional competence.

5.Integrating experience from group work and referring it to real life situations. The improvement     of coping skills through self-knowledge.

 

 

Work methods:

-Active music therapy.

-Music, dances and movements.

-Associative music therapy, Music and Imagery.

-Psychodrama techniques with music. Techniques from art-therapy: drawing and modeling.

-Others approaches using arts as an instrument: Process Work.

 

FOR WHOM? – for musicians, dancers, painters, psychologists, social workers, health profession specialists and for everyone wishing to develop new personal skills, aimed at improving the hygiene of interaction and the prevention of illnesses caused by emotional experiences and others.

 

The group for personal growth and experience is a mandatory psychotherapeutic training for future psychotherapists, music therapists, as well as it is useful for all specialists in human groups work, in arts, in allied health professions and education.

Working with ourselves in the context of a group provides us  with the opportunity of discovering new qualities, gaining new skills in communication, gaining leadership skills, developing sensitivity towards the group we belong to. This format is working towards support in taking the right decisions according to ourselves , and the way of their realization. The work with arts makes the process a pleasant and rewarding experience!

 

The course comprises 30 training hours.

Those who would like to continue their training in MTI-Sofia will acquire a document for completing an „entry level“ from the Tuition Program of the institute. Everyone else will get a certificate!

 

Duration of group sessions: 1 hour and 45 minutes.

 

Format of group work: 4 sessions per month;

 

WHEN?:  in accordance with the agreement between group members: possibilities are for sessions to be taken once per week as usual or in an intensive mode – two sessions per day.

 

Conditions of participation: Еntry level interview – could be held online as well as in person.

 

Please, send your applications to Music Therapy Institute-Sofia at: mti@bulgarianmusictherapy.com

Deadline: October 15th, 2020.

Dear candidates, please, make an appointment for an interview in accordance to your preferred day and time on the following phone numbers:

0898 66 55 78  or  02/ 980 13 87.

 

For more information, please visit:  mtisbg.com ,  as well as  www.bulgarianmusictherapy.com