Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Лекционен курс по Психопатология: 10 и 11 Декември 2022 г.

 

Уважаеми колеги,

 Предстои следващия задължителен модул от Обучителната програма  на

Музикотерапевтичен институт – София към БАМ

 Курсът включва 15 тренингови часа, разположени в три части: основи, специална и примери от практиката и разглеждане на казуси.

Дати: 10 и 11 Декември 2022 г.

 

събота от 9:00 ч. до 16.:30 ч. и
неделя от 9:00 ч. до 16:00 ч.  с обедна почивка 60 мин.

За кого?

за студенти на МТИ към БАМ  и е отворен за  всички, които имат интерес по темата.

Участниците извън тренинговата програма на МТИ-С  ще получат сертификат.

Курсът е задължителен модул от обучителната програма “Музикотерапевтични  подходи в психотерапията“ и „Клинична музикотерапия“,  според  критериите на Европейската конфедерация по музикотерапия и на БАП.

 

Такса за участие:

- за студенти на МТИ и членове на БАМ – 75 лв.
- за всички други – 110 лв.

Къде?                гр. София, ул. Гурко № 52 (адресът на БАМ).

 

Моля, изпращайте своите заявки в свободен текст на еmail-a на МТИ – С  – mti@bulgarianmusictherapy.com

Срок за заявки и внасяне на такса: 06.12.2022 г. ( вторник)

 

ВОДЕЩ:  доц.  Румен БОСТАНДЖИЕВ д.м.н.

ТЕМА: Психопатология.

Повече информация на тел.:  02/ 980 13 87 и на e mail: mti@bulgarianmusictherapy.com

 

***

 

ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО ПСИХОПАТОЛОГИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Тема 1 . Цели, задачи и методи на психопатологията

Брой часове:1

Съдържание:
Исторически и интердисциплинарен ракурс в разбиране на психологичните отклонения и нарушения

Тема 2 . Различни подходи и парадигми в психопатологията

Брой часове: 1

Съдържание:

Невро-биологично, психо-социално и интегративно направление. Сходства и различия в интерпретацията на психопатологичните феномени от основните психологични школи – психоанализа, поведенчески подход, хуманистичен подход, холистичен подход.

Тема 3 . Представи за норма и патология в психологията

Брой часове:1

Съдържание:

Понятие за психично здраве, психична адаптация, психично развитие и израстване.

Тема 4 . Психопатологични отклонения в основните сфери на психичен живот.

Брой часове:1

Съдържание:

Симптом, синдром, разстройство, психична криза, психична болест.

Тема 5 . Методи на изследване и областта на психопатологията

Брой часове:1

Съдържание:

Диагностични психометрични тестове и процедури.

Тема 6 . Съвременни класификации в областта на психичното здраве

Брой часове:1

Съдържание:

МКБ 10, DSM IV.

Тема 7 . Когнитивни разстройства

Брой часове:1

Съдържание:

Нарушения във възприятно-представната дейност.

Тема 8 . Количествени и качествени разстройства на паметта

Брой часове:1

Съдържание:

Разстройства на паметта

Тема 9 . Количествени и качествени разстройства на мисловния процес

Брой часове:1

Съдържание:

Разстройства на мисленето

Тема 10 . Разстройства на съзнанието

Брой часове:1

Съдържание:
Количествени и качествени разстройства на съзнанието

Тема 11 . Разстройства в емоционалната сфера

Брой часове:1

Съдържание:

Афективни разстройства

Тема 12 . Поведенчески нарушения

Брой часове:1

Съдържание:

Разстройства на поведението

Тема 13 .  Психопатологична терминология

Брой часове:1

Съдържание:

Основни клинични единици. Етиология, патогенеза, клинична картина, протичане и прогноза на нарушенията в психичното здраве.

Тема 14 . Психопрофилактика

Брой часове:1

Съдържание:

Основни елементи на психопрофилактиката, терапията на психичните разстройства и промоцията на психичното здраве.

Тема 15 . Неврози

Брой часове:1

Съдържание:

Нарушения, свързани с повишена тревожност: Фобии,Паническо разстройство, Обсесивно-компулсивни разстройства, посттравматично стресово разстройство.

Тема 16 . Психосоматика

Брой часове:

Съдържание:

Психосоматични /соматоформни разстройства/: конверзионни разстройства, механизъм на психосоматизацията.

Тема 17 .  Разстройства, свързани с адаптацията

Брой часове:1

Съдържание:

Стресови разстройства: Стресът като общ адаптационен синдром, стрес и дисстрес, разстройства, свързани с дисстреса.

Тема 18 . Афективни разстройства

Брой часове:1

Съдържание:

Разстройства в емоционалната сфера: Депресивни и манийни състояния, суицидно поведение и суициден риск.

Тема 19 . Психопатии

Брой часове:1

Съдържание:

Личностни разстройства – обща постановка. Специфични личностни разстройства: шизоидни, параноидни, гранични, хистероидни, нарцистични и др.

Тема 20 . Зависимости

Брой часове:1

Съдържание:

Личностни разстройства, свързани със зависимост от психоактивна субстанция: алкохолизъм, зависимост от други наркотични средства, зависимост от медикаменти.

Тема 21 . Сексуални дисфункции

Брой часове:1

Съдържание:

Разстройства в изграждането на сексуалността и сексуалното функциониране: Разстройства в сексуалната идентичност. Парафилии, сексуално насилие.

Тема 22 . Психози

Брой часове:1

Съдържание:

Шизофренно разстройство на личността.

Тема 23 . Разстройства в психологичното развитие

Брой часове:1

Съдържание:

Разстройства в процеса на развитие и израстване: Емоционални и поведенчески разстройства през детството и младежката възраст.

Тема 24 . Заучена безпомощност

Брой часове:1

Съдържание:

Разстройства в развитието, свързани с дефицит на внимание или свръхконтролиращо и свръхпротективно поведение от страна на родители и възпитатели.

Тема 25 . Разстройства в интелектуалното развитие

Брой часове:1

Съдържание:

Разстройства на познавателното развитие – умствено изоставане, аутизъм.

Тема 26 . Разстройства на късната възраст

Брой часове:1

Съдържание:

Разстройства, свързани с процеса на стареенето: деменция, пресенилни и сенилни психози, характеристики на нормалния процес на мозъчно стареене.

Тема 27 . Интердисциплинарно сътрудничество

Брой часове:1

Съдържание:

Професионални аспекти на помагащата активност в областта на психопатологията – интердисциплинарно сътрудничество между психолози, психиатри и социални работници.

Тема 28 . Психотерапия

Брой часове:1

Съдържание:

Специфика на психотерапевтичната помощ – психопрофилактични и психо-образователни програми.

Тема 29 .  Психично здраве

Брой часове:1

Съдържание:

Квалификационни възможности в областта на психичното здраве

Тема 30 .  Фактори за психичното благополучие
Концепции за категорията „психично благополучие“ и „Поток“.

 

Лектор: доц. д-р Румен Бостанджиев, д.м.

 

< |||| > 1 2 3 4

Библиотека

Библиотека

КНИГИ

Академичен форум Интегрална музикална теория 2014. Сборник с доклади. Ред. Марияна Булева . София: НМА П. Владигеров, 2015, 150 с.

Алексиев, Алекси. Синкретична психотерапия и психопрофилактика. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2010, 316 с. (Дар от автора)

Андреев, Петко. Музиката и децата с нарушена реч. София: СУ „Цв. Климент Охридски”, 1994, 159 с.

Атанасов, Никола. Теории за психичното развитие в психоанализата. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2009, 480 с.

Бертен,  Мари-Андре. Всичко за пренаталното възпитание. София, А.Ф.И.М.Б., 2006, 176 с.  (Дарение от Стоянка Илова)

Българска асоциация по музикотерапия. Трета национална конференция с международно участие на тема: Теоретични и практически аспекти на музикотерапията „Свирачът в душата” 9-12 ноември 2012. София: БАМ, 2012, 20 с.

Иванов,  Петър. Приложна психотерапия. T. 1.  Концептуални основания на приложната психоанализа. София: Ахат, 2008, 520 с. (Книгата е предоставена от Дина Нарлиева)

Йорданова, Мария Драгоева.  Кой съм аз? Психологически лексикон. Книга за деца в помощ на възрастните.София: Център “Отворено образование”, 1999, 74 с.

Клуун, Рей. Отива една жена при лекаря. София: ИК Жанет 45, 2012, 352 с.

Крачева, Лилия. Творци и творби. Ч. 1. Музикалната култура през Средновековието и от 14. до края на 18. век. София: Марс, 2006, 344 с. (Книгата е дарение от автора)

Нинов, Борислав. Визуалният човек. Визуалното мислене и трансформациите на духа. Монография. София: Икарпрес, 1999, 192 с. (Книгата е дарение от автора)

Приятели с учителите. Книга за учителя. 3. група. София: Анубис, 2009, 268 с. + 4 CD (Дарение от Росица Христова)

Психотерапия. Методи и направления. Ред. Христо Христозов. София: Медицина и физкултура, 2002, 346 с. (Книгата е дарение от Лилия Ахтарова)

Фройд, Зигмунд. Въведение в психоанализата. София: Наука и изкуство, 1990, 552 с. (Книгата е дарение от Габриела Антонова-Доброволова)

Янсон, Туве. Невидимото дете.  София: Отечество, 1978, 157 с. (Дарение от Теодоси Цингилев)

 

Alvin, Juliette. Music Therapy for the Autistic Child. Ed. A. Warwick. New York: Oxford University Press, 1991, 152 p. (Книгата е дарение от Център Нордоф и Робинс – Лондон)

Ammann, Ruth. Healing and Transformation in Sandplay. Creative Processes Made Visible. Transl. from germ. W.-D. P. Rainer. Chicago: Open court, 1991, 142 p.

Baker, Felicity and Jeanette Tamplin. Music Therapy Methods in Neurorehabilitation. A Clinician’s Manual. London: Jessica Kingsley Publishers, 2006, 256 p.

Carigiet, Alois and Selina Choenz. A Bell for Ursli. A Story from the Engadine in Switzerland. Edinburgh: Floris Books, 2007. (Дар от Хайди Фауш).

Fausch-Pfister, Heidi. Music Therapy and Psychodrama. The benefits of integrating the two methods. Wiesbaden: Reichert Verlag, 2012, 152 p.

Hanser, Suzanne B. The New Music Therapist’s Handbook.   Boston: Berklee Press, 1999, 262 p. (Дарение от Красимира Пашкулева )

Kylea, Taylo. The ethics of caring. Honoring the Web of Life in our Professional Healthy Relationships. (Книгата е предоставена от Лилия Ахтарова)

Machlis, Joseph and Kristine Forney. The Enjoyment of Music: An Introduction to Perceptive Listenings. Chronological Version. New York: Norton, 1983, 694 p. + glossary

Nordoff, Paul, Clive Robbins. Music Therapy in Special Education. St. Luis: Magnamusic-Baton, 1983, 270 p. (В библиотеката е наличен електронен вариант на превод на книгата на български език, направен от Даринка Пушкарьова)

Ruud, Even. Music Therapy and its Relationship to Current Treatment Theories. St. Luis:  Magnamusic – Baton, 1980, 80 p. (Книгата е дарение от Център Нордоф и Робинс – Лондон)

Sandplay Therapy. Treatment of Psychopathologies. Ed. by Eva Pattis Zoja. Transl. from germ. H. Martin. Einsiedeln:  Daimon Verlag, 2004, 268 p.

Wigram, Tony, Inge Nygaard Pedersen and Lars Ole Bonde. A Comprehensive Guide to Music Therapy. Theory, Clinical Practice, Research and Training. London: Jessica Kingsley Publishers, 2002, 380 p.   (Дарение от Райна Хинчев)

 

 

НЕКНИЖНИ ИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ:

 

Gardens of the soul. Sandplay therapy: Видеокасета. Switzerland: Roug production, 2003. 59 min, Engl. Subtitles

Музикални записи на Формация Юлангело-42 (Дарение от Йосиф Герджиков)

Музикални записи – Монтеверди – 60/10169 А;  60/10169 Б; 60/10169 В; 60/10169 Г; (Дарение от Йосиф Герджиков)

 

 

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ:

 

Българска асоциация по клинична и консултативна психология – Клинична и консултативна психология – год. 1, бр.2, 2009. (Дар от Дина Нарлиева)

Инсайт. Списание за популярна психология.

Ум и душа. Списание за психология. 2009 г., кн. 1 – 4.

British Journal of Music Therapy
Volume 12, 1 1998, ISSN 1359-4575
Contents
Foreword – Jacqueline Robarts
Lighting up the Mind
Evolving a model of consciousness and its application to improvisation in music therapy –Julia Usher
Perspectives on Meaning in Music Therapy – Brynjulf Stige
Dialogues
Book Reviews
Music Therapy in Context
By Mercedes Pavlicevic; Reviewed by Julie Sutton
Suicide
The Tragedy of Hopelessness
By David Aldridge; Reviewed by Rachel Darnley-Smith
Wholeness in Later Life
By Ruth Bright; Reviewed by Rachel Darnley-Smith
The Creative use of Music in group Therapy
By Tom Plach ;Reviewed by Mercedes Pavlicevic

British Journal of Music Therapy
Volume 11, 2 1997, ISSN 1359-4575
Contents
Foreword
Naming things…but can we astonish the gods? –Jacqueline Robarts
Musical Elaborations
What has the New Musicology to say to music therapy? –Gary Ansdell
Music Therapy with Adults who have Traumatic Brain Injury and Stroke-
Heather Purdie
Group Analysis and Improvisation; a musical perspective-Esme Towse
Stretto
Book Reviews
The Anti-Group: Destructive Forces in the Group and their Creative Potential
By Morris Nitsun/Reviewed by David Stewart
Teaching Children with Autism: Strategies for Initiating positive interactions and improving learning opportunities
By Robert L.Koegel & Lynn Koegel
Reviewed by Tony Wigram

British Journal of Music Therapy
Volume 13, 2 1999, ISSN 1359-4575
Contents
Historical Perspectives-Gary Ansdell
Historical Perspectives Interview Series
Creating a New Music Therapy Post An evidence-based research Project – Hilary Moss
Thoughts, Words and Deeds: Harmonies and Counterpoints in Music Therapy Theory-Mercedes Pavlicevic
Some Thoughts on Music, Therapy, and Music Therapy- Sandra Braun
Challenging Premises- Gary Ansdell
The True Nature of Music-Centred Music Therapy Theory-Kenneth Aigen
Book Review
Foundations of Expressive Arts Therapy:
Theoretical and Clinical Perspectives
By S.K. Levine & E. G.Levine(eds)
Reviewed by Mercedes Pavlicevic

British Journal of Music Therapy
Volume 13, 1 1999, ISSN 1359-4575
Contents
Dispute, Debate or Dialogue?- Gary Ansdell
Finding a Balance between Psychological Thinking and Musical Awareness in Music Therapy Theory- a Psychoanalytic Perspective-Elaine Streeter
Music Therapy with Children Hospitalised for Severe Injury or Illness- Jane Edwards
The Therapeutic Musical Relationship: A Two- Sided Affair?
A consideration of the significance of the therapist’s musical input in co-improvisation- Simon Procter
Book Reviews
Music Therapy : Improvisation, Communication, and Culture –By Even Ruud/Mercedes Pavlicevic
Musicking
By Christopher Small/Reviewed by Colin Lee

British Journal of Music Therapy
Volume 12, 2 1998-ISSN 1359-4575
Contents
Editorial – Gary Ansdell
Main Articles
Communication, Heart Rate and the Musical Dialogue
Alison Davies and Eleanor Richards
Behind the Mask
An exploration of the True and False Self as revealed un music therapy
Helen M.Tyler
Dialogues
Book Reviews
Therapeutic Voicework: Principles and practice for the use of singing as a therapy
By Paul Newhman/Reviewed by Okcana Zharinova
Music – A Very Short Introduction
By Nicholas Cook/Reviewed by Gary Ansdell

British Journal of Music Therapy
Volume 11, 1 1997, ISSN 1359-4575
Contents
Foreword
Editorial-Jacqueline Z.Robarts
Supervision in Context:a balancing act –Sandra Brown
When Heaving Means Losing
Music therapy with a young adolescent with a learning disability and emotional and behavioral difficulties –Ruth Walsh
“Kinesis und Katharsis”:
The African traditional concept of sound/motion (music): its application in, and implications for, music therapy-Part 3
Dr Anthony-Ekemezie Mereni
Stretto
Book Reviews
Music Therapy Research and Practice in Medicine:
From Out of the Silence
By David Aldridge/Reviewed by Lesley Bunt
Music at the Edge:The Music Therapy
Experiences of a Musician with AIDS
By Colin Lee/Reviewed by Michele Forinash
Grief and Powerlessness:helping people regain control of their lives
By Ruth Bright/Reviewed by Howard Delmonte

 

Catalogue Lugdivine 2010. Instruments.

 

 

 

РЕФЕРАТИ

на  студенти на МТИ-София :

 

 

Владимирова, Валя. „Тъгата в сърцето. Теория и практика на интеграцията на методите музикотерапия и психодрама” от Хайди Фауш-Пфистер. София, 2012.

Владова, Гергана. Психодрама. Екзистенциали и музика. София, 2012.

Георгиева, Детелина. Музикотерапията – една забравена част от личността. Роландо Омар Бененцон. Рефератни разработки по френската адаптация на книгата. София, 2012.

Зидан, Славка. Книгата на Randall McClellan (Ph. D.) „The healing Force of Music – History, Theory and Practice”. София, 2012.

Златарев, Димитър.  Абрахам Маслоу: Теория за мотивацията на личността и метамотивацията на самоактуализиращата се личност. София, 2012.

Кузова, Виолета. „Да изиграеш музиката в теб. Музикална терапия и психодрама” на Джоузеф Дж. Морено. София, 2012.

Кърпачев, Нейчо. Книгата на Хайди Фауш-Пфистер „Тъгата в сърцето. Музикотерапия и психодрама. Теория и практика на интеграцията на методите музикотерапия и психодрама”. София, 2012.

Лоу,  Красимира. Теоретични аспекти на работа с група. Значимостта на груповата работа като метод за развитие на личностния потенциал и като терапевтичен метод. София, 2012.

Найденова, Даниела. Описание на случай от практиката за придобиване на специалност “Музикален психотерапевт”. Супервизор Лилия Ахтарова. София, 2015.

Найденова, Даниела. Книгата на Tony Wigram, Inge Nygaard Pedersen и Lars Ole Bonde “A Comprehensive Guide to Music Therapy. Theory, Clinical Practice, Research and Training”. Sofiq, 2012.

Станковски, Петър. „Основни форми на страх” на Фриц Риман. София, 2012.

Цингилев, Теодоси. Книгата на Lane Arye “Unintentional Music. Releasing your deepest Creativity”. София, 2012.